Het belang van een verantwoord investeringsbeleid

Investeren in een duurzame toekomst

Bij Pontex Investment Partners geloven wij in duurzame en lange-termijn waarde creatie. Dat doen wij door verantwoord te investeren, met oog voor mens, milieu, organisatie en maatschappij.

Wij investeren in bedrijven die onze normen en waarden delen en leveren een actieve bijdrage om de ESG waardes te waarborgen.

ESG en waardecreatie

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. ESG beleggen houdt rekening met de gevolgen van de bedrijfsvoering op milieu, mens en maatschappij naast het financiële rendement en risico.

Wij geloven dat ESG en waarde creatie hand in hand gaan. Door ESG-factoren te integreren, kunnen investeerders risico’s beperken en negatieve impact identificeren, rendement genereren en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de samenleving, werknemers, klanten, leveranciers en het milieu. Het is een krachtige manier om te bouwen aan een duurzame toekomst en waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR“) is een verzameling van EU-regels die als doel hebben om een duurzame manier van investeren in de EU te stimuleren en een nieuwe EU taxonomie om het duurzaamheidsprofiel van participanten op financiële markten, zoals DH Investment Partners B.V. (“Pontex“), beter vergelijkbaar en begrijpbaar maken voor betrokkenen.

Om te voldoen aan de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (sustainable finance disclosure regulation, (SFDR)1 en de Gedelegeerde Verordening2, doet Pontex de volgende mededelingen.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

Voordat investeringsbeslissingen worden genomen ten behoeve van een fonds wat Pontex beheert, wordt er een interne beleggingsbeslissingsprocedure gevolgd. Pontex beschouwt ESG als een standaardonderwerp in deze procedure. Onderdeel van de beleggingsbeslissingsprocedure is dat Pontex de risico’s beoordeelt die verbonden zijn aan een potentiële investering, waaronder duurzaamheidsrisico’s. Geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s worden door Pontex, waar nodig, in aanmerking genomen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Pontex betaalt geen variabele beloningen (met inbegrip van een bonus) aan haar medewerkers. Medewerkers ontvangen enkel een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werknemers worden voorafgaand aan hun indiensttreding bij Pontex op de hoogte gebracht van het geldende beleid en de interne procedures.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen 

Overeenkomstig artikel 4 lid 1 sub b van de SFDR verklaart Pontex dat zij ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking neemt, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b van de SFDR en de in artikel 4 lid 1 sub a van de SFDR bedoelde informatie niet verstrekt. In dit stadium houdt Pontex geen rekening met de negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Pontex kan redelijkerwijs niet alle relevante gegevens van haar portefeuillebedrijven verzamelen en/of meten, waarbij rekening wordt gehouden met redelijke kosten voor de investeerders en de beperkte omvang van de organisatie van Pontex. Een verklaring als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a van de SFDR en de daarmee verband houdende administratieve lasten voor Pontex zouden niet proportioneel zijn.

Pontex blijft de marktontwikkelingen (inclusief de mate van beschikbaarheid van de gegevens) en de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving nauwlettend volgen. Pontex zal ten minste jaarlijks nagaan of en wanneer aan artikel 4 lid 1 sub a van de SFDR moet worden voldaan.

1Regulation (EU) 2019/2088

2Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288